היתר עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה


תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2015.


התחולה: כלל עובדי ההוראה בחינוך הרשמי ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים הפועלים מכוח רישיון הפעלה ממשרד החינוך.

תמצית ההוראה

בעקבות עתירות לבג"ץ של מורים שביקשו לעסוק בעבודה פרטית/נוספת עלה הצורך לרענן ולחדד את הנהלים לקבלת היתר לעבודה זו. כמו כן הרפורמות במערכת החינוך ("אופק חדש" ו"עוז לתמורה") כוללות הגבלות נוספות על מתן היתרים לעבודה פרטית/נוספת.

חוזר זה מפרט את הנהלים וההנחיות לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה. החוזר יוצר כללים אחידים החלים על עובדי ההוראה בכל מערכת החינוך. ההוראות במהותן נלקחו מהתקשי"ר והותאמו לאופייה הייחודי של עבודת ההוראה.

הנחיות אלה חלות גם על עובדי ההוראה במוסדות חינוך שמצויים בפיקוח המשרד והפועלים מכוח רישיון ממשרד החינוך בהתאם לחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הפיקוח).

הסטטוסהחלפה

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-     סעיף 8.5-36 בחוזר הוראות הקבע סה/9(א), "היתר עבודה פרטית/נוספת לעובדי   הוראה" – מבוטל.

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-     סעיף 1-ד', "הגבלות הנובעות ממילוי התפקיד", בחוזר המיוחד ו', התשנ"ה, "נושאי התפקידים בבית הספר –  רענון".

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: אגף בכיר – כוח אדם בהוראה

ב.       בעל התפקיד: מנהל אגף בכיר כוח אדם בהוראה

 ג.      מספר הטלפון: 02-5604750

ד.       כתובת הדוא"ל: Tnai_Sherut@education.gov.il.


תוכן העניינים

1.       הגדרות

2.       זכאות לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

3.       נוהל הגשת הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

4.       התנאים לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

5.       תחומי עיסוק שבגינם לא יינתן היתר עבודה פרטית/נוספת

6.       ערעורים על דחיית בקשה להיתר עבודה פרטית/נוספת

7.        טופס  בקשה להיתר עבודה פרטית/נוספת (לחץ כאן)

1.     הגדרות

1.1     עובד הוראה: כל עובד הוראה במערכת החינוך בכל רובד חינוכי, לרבות מנהל בית ספר, סגן מנהל בית ספר, מורה, מדריך של"ח, מדריך מקצועי, מורה בתפקיד הדרכה, מנהל מוסד חינוכי אחר שלא במסגרת בית-ספרית (לדוגמה: מנהל מרכז פסג"ה).

1.2     מוסד חינוך: מוסד רשמי לפי חוק לימוד חובה (להלן: מוסד רשמי) ומוסד מוכר שאינו רשמי או בפיקוח לפי חוק לימוד חובה וחוק הפיקוח על בתי ספר (להלן: מוסד חינוך מוכר/בפיקוח).

1.3     בעלות על מוסד חינוך: הגוף המפעיל והמנהל את המוסד החינוכי על-פי רישיון ממשרד החינוך לפי חוק הפיקוח על בתי ספר.

1.4     עבודה פרטית/נוספת: כל עבודה עבור שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא קבלת הכנסה או רווחים מחוץ למסגרת עבודתו של העובד בהוראה במוסדות חינוך, לרבות כל עבודה או עיסוק כאמור, בין אם הם נעשים דרך קבע, בין אם הם נעשים באופן זמני ובין אם הם נעשים באופן חד-פעמי.

 

2.     זכאות לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

2.1     עבודה פרטית/נוספת של מנהל או סגן ראשון באופק חדש בחינוך 
הרשמי
 – עבודה נוספת של מנהלים או סגניהם אינה מאושרת על פי ההסכמים הקיבוציים, אלא אם מדובר בהעסקה זמנית על בסיס שעות מרצה בודדות.

2.2     מנהלים שאינם מועסקים ברפורמת עוז לתמורה – בקשתם לעבודה נוספת תיבחן בהתאם לנוהל הישן, קרי העסקה עד 150% משרה ושעות מעטות במקרים חריגים.

2.3     סגני מנהלים שהם עובדי בעלות, בין אם הם מועסקים ברפורמת עוז לתמורה ובין אם לאו, יחול עליהם אותו הסדר שחל על מורים, והם רשאים להגיש בקשה לעבודה נוספת בשעות מעטות.

2.4     עובד הוראה בחל"ת או בהשעיה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת על-פי הנהלים.

2.5     לעבודה ללא שכר בפעולה התנדבותית במוסד ציבורי או ביטחוני, כגון שמירה במשמר האזרחי, עבודה במגן דוד אדום וכדומה אין צורך בקבלת היתר, בכפיפות להיקף המשרה המקסימלי המותר.

2.6     עבודה פרטית/נוספת אשר אינה עומדת בתנאים שפורטו לעיל תיחשב כעברת משמעת ונגד העובד יינקט הליך משמעתי.

 

3.     נוהל הגשת הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

3.1     עובד הוראה (למעט מנהל בית ספר וסגן ראשון המועסקים במסגרת "אופק חדש") שהוא עובד מדינה, המבקש לעבוד בעבודה פרטית/נוספת יגיש בקשה מראש לתחום כוח אדם בהוראה במחוז שאליו הוא שייך. עובד הוראה בבעלות יגיש בקשה לממונה על משאבי אנוש בבעלות בטופס הבקשה להיתר עבודה פרטית המובא בנספח להלן. יש לצרף לבקשה אישור המעסיק ממקום העבודה הנוסף של העובד שבו יפורטו מהות תפקידו בעבודה הנוספת, היקף העסקתו, שכרו ופריסת שעות עבודתו. 

3.2     עובד הוראה המבקש היתר לעבודה פרטית/נוספת בכל תחום (בהוראה או שלא בהוראה) יחתים את מנהל בית הספר וכן את המפקח על בית הספר. הבקשה החתומה תועבר לתחום כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מועסק בצירוף אישור המעסיק הנוסף.

          החלטת המשרד בעניין הבקשה תועבר למורה באמצעות תחום כוח אדם בהוראה במחוז.

 

         3.3   מנהלי מוסדות חינוך שהם עובדי בעלות המועסקים במסגרת הסכם "עוז לתמורה"  המבקשים היתר לעבודה פרטית/נוספת – יחול עליהם ההסדר האמור לגבי מנהלים במוסדות רשמיים. הבקשה תועבר לטיפול הבעלות אשר  תיוועץ עם המפקח על בית הספר מטעם משרד החינוך וגורמי המשרד הרלוונטיים.

 

4.     התנאים לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

4.1     העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת בניגוד או בסתירה לחוק או להסכמים קיבוציים או להוראות בחוזרי המנכ"ל ובחוזרי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או בפרסום רשמי אחר של המשרד.

4.2     אין ניגוד עניינים בין העבודה הפרטית ובין עבודתו של עובד ההוראה. עובד אינו רשאי לעבוד בכל עבודה, גם אם אינה נעשית עבור שכר, ואין הוא רשאי לעסוק בכל צורה שהיא בשום עסק, אם יש בכך משום ניגוד עניינים עם תפקידו או עם עבודתו במוסד החינוך הרשמי או המוכר/בפיקוח. לדוגמה, עובד הוראה המלמד תלמידים בבית הספר אינו רשאי ללמדם באופן פרטי אחר הצהריים. מנהל בית ספר אינו יכול להיות חבר בגוף המחליט החלטות לגבי בתי ספר, ובכלל זה לגבי בית ספרו (למשל, מחזיק תיק החינוך ברשות מקומית).

4.3     העבודה הפרטית/הנוספת אינה קושרת את עובד ההוראה עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד שיש להם קשרים כספיים, מסחריים או ענייניים עם מוסד החינוך שבו הוא מועסק או עם כל מוסד חינוך אחר שאתו הוא בקשר כספי או ענייני לרגל עבודתו.

4.4     העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת במצב של ניגוד עניינים בכל מובן, ובכלל זה מבחינת שעות העבודה והיקפה, ביחס לעבודה בהוראה (או במוסד החינוכי). כלומר, עובד הוראה אינו רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת שעלולה לפגוע ביכולתו למלא באופן מלא את עבודתו במוסד החינוכי, הן מבחינת הפעילות אחר הצהריים (השתתפות בישיבות, באספות, במסיבות וכיוצ"ב), והן מבחינת מידת עירנותו ויכולתו להקדיש את מלוא מרצו לעבודתו בהוראה. כך, למשל, אם העבודה הנוספת היא בשעות הלילה, העובד אינו יכול לתפקד באופן מלא במהלך יום הלימודים.

         הוראה זו אינה נוגעת למי שקיבל חל"ת מלא מהמשרד.

4.5     היקף עבודתו של עובד ההוראה במשרד והיקף העבודה הפרטית/הנוספת אינם עולים על ההיקפים הבאים כדלקמן:


אופי ההעסקה

היקף המשרה המקסימלי המותר

העסקה ללא רפורמות

עד 140%

אופק חדש

עד 100%

אופק חדש + העסקה ללא  רפורמה

עד 117%

אופק חדש + עוז לתמורה

עד 117%

עוז לתמורה

עד 125%

עוז לתמורה + העסקה ללא רפורמה

עד 125%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6     העבודה הפרטית/הנוספת אינה פוגעת במעמדו של עובד ההוראה כעובד מדינה או כעובד הוראה במערכת החינוך המוכרת/בפיקוח.

4.7     העבודה הפרטית/הנוספת אינה בתחום הגדרת תפקידו של עובד ההוראה במסגרת עבודתו בהוראה במשרד החינוך או בבעלות על מוסד חינוך מוכר/בפיקוח. כלומר, עובד ההוראה המחויב למטלות מסוימות אינו רשאי לקבל שכר במסגרת עבודה פרטית/נוספת עבור ביצוע מטלות אלו.

4.8     עובד ההוראה אינו רשאי להשתמש בציוד או ברכוש של המדינה או של הבעלות על מוסד החינוך לצורך ביצוע עבודה פרטית/נוספת.

4.9     עובד ההוראה אינו רשאי להתקשר עם מעסיק אחר מעבר לתקופה שלגביה ניתן ההיתר ולא לקבל קביעות אצלו.

4.10  אם העבודה הנוספת היא בהוראה, בין אם במוסד חינוך רשמי, בין אם במוסד  מוכר בפיקוח של המשרד, הרי שהיקף העבודה יאושר בהתאם להיקפי המשרה המאושרים במסגרת ההסכמים הקיבוציים ובהתאם לחוזרים המתפרסמים מעת לעת.

 

5.     תחומי עיסוק שבגינם לא יינתן היתר לעבודה נוספת


לא יינתן היתר לעבודה נוספת בתחומים שלהלן:

א.      עיסוק בכל תחום מתחומי עיסוקו של עורך דין פרטי בעריכת דין

ב.       עיסוק בחקירות פרטיות, בין כשכיר ובין כחוקר פרטי עצמאי

ג.       עיסוק בעסקי ביטוח/או כסוכן ביטוח

ד.       עיסוק  בעסקי תיווך למיניהם

ה.      עיסוק בראיית חשבון, בין כשכיר ובין כרואה חשבון

ו.       עיסוק בהוראת נהיגה.

 

6.     ערעורים על דחיית בקשה להיתר עבודה נוספת

6.1     מורים שהם עובדי מדינה בלבד, אשר בקשתם להיתר עבודה נוספת נדחתה, יוכלו להגיש ערר לוועדה ארצית. בוועדה יהיו חברים נציג מטה כוח אדם בהוראה, נציג הלשכה המשפטית ונציג המינהל הפדגוגי.                           

6.2    ועדת הערר לא תדון בבקשה באופן רטרואקטיבי.

6.3   על כלל הבעלויות של מוסדות החינוך לוודא הקמת ועדה אשר תדון בעררים של עובדי ההוראה המועסקים אצלם. בוועדה ייקחו חלק, בין היתר, נציג של מחלקת משאבי אנוש ונציג הלשכה המשפטית של הבעלות.

Comments