חוק חינוך מיוחד

להלן חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח, 1988 - נוסח מלא ומעודכן

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/matiaomf/nmathej/hoq%20henokh%20muohad.doc?attredirects=0&d=1 חוק חינוך מיוחד

Comments