חוזר מנכ"ל הערכה תשעה

חברות יקרות שלום

מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל בנושא מבחנים פנימיים ומבחנים חיצוניים, תשע"ה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-1/HodaotVmeyda/H-2014-1-4-1-2.htm

 

Comments