תמיכה מסוג סייעת צמודה


הגדרה:

שירותי הסיוע והסייעת בכללם הם חלק מהאמצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים שייקבעו בתכנית החינוכית היחידנית של התלמיד, כדי לקדם את מידת עצמאותו, את מוגנותו ואת יכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם חברת התלמידים.

סיוע זה, במידת הצורך, הינו חלק ממערך התמיכה הכולל והוא יינתן אך ורק אם ימצא כי רמת התפקוד של התלמיד מחייבת זאת. החלטה על מתן הסיוע צריכה להיות מנומקת, בדגש על תפקוד התלמיד ועל האופן שבו יתרום סיוע זה לקידומו.

תפקידה של הסייעת לסייע לתלמיד להשתתף בתכנית הלימודים ולהבין את חומרי הלמידה ואת המטלות הניתנות בשיעור, באופן זה יוכלו המחנכים ומורי הכיתה לעבוד עם התלמידים כולם, גם התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים. עם זאת, יש להביא בחשבון, במכלול השיקולים, גם היבטים העלולים לגרום לתלות התלמיד במבוגר ולפגום במידת השתתפותו הלימודית והחברתית.

המחנך, בעזרת הצוות הבין- מקצועי, יוביל את התהליך הלימודי- טיפולי ויכוון את הפעילות בכיתה, ובכלל זה את פעילות הסייעת כדלקמן:

1. מחנך הכיתה, בעזרת הצוות הבין מקצועי, ייקח אחריות על הלמידה ועל תכנון מהות התמיכה ויישומה במסגרת תכנית הלימודים היחידנית.

2. הצוות החינוכי יעקוב אחר התקדמותו של התלמיד, בהתאם לתח"י, שבו יפורטו תפקידי הסייעת, תוך שמירה על רציפות הקשר המקצועי מורה- סייעת- תלמיד.

3. כל הפעילויות של התלמיד תהיינה חלק בלתי נפרד מהפעילויות המבוצעות במסגרת החינוכית בתחום הלימודי.

4. המערך החברתי של התלמיד עם בני כיתתו יהיה חלק אינטגראלי מהמערך החברתי בכיתה.

5. פעילות הסייעת תשאף לקדם את התלמיד, ככל שניתן, מתלות לעצמאות, מחנך הכיתה יהיה אחראי למתן הדרכה מובנית והנחיות מפורטות למתן סיוע.

6. חשוב שהגורמים החינוכיים, לרבות הסייעת, יאפשרו לתלמיד אוטונומיה.


התנאים לקבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת:

1) לקבלת תמיכה מסוג סייעת זכאים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, בגיל 4-3, בגני-ילדים המוכרים והמפוקחים על-ידי משרד החינוך, ביישובים שבהם חל חוק לימוד חובה על פי צווים שהתקין שר החינוך, ותלמידים בגיל 18-5 (סוף כיתה י"ב) בכל מערכת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.

2) תמיכה מסוג סייעת תאושר לתלמיד אך ורק אם הוא עונה על כל התנאים שלהלן:
תלמיד משולב בעל לקות משמעותית אשר רמת תפקודו, כמפורט בנספח 11, ס"ק 11.1, מחייבת סיוע מסוג זה ויש ברשותו מסמך קביל שנקבע על-ידי גורמים מקצועיים בלבד (כמפורט בנספח 3).


סוגי הלקויות שמקנות תמיכה מסוג סייעת צמודה:

1. משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות (קוד חריגות 59).

2. עיוורים ולקויי ראייה (קוד חריגות 61).

3. אוטיסטים (קוד חריגות 56).

4. בעלי פיגור בינוני (קוד חריגות 53).

5. בעלי הפרעות נפשיות (קוד חריגות 57).

6. תלמידים שיש להם מחלות נדירות והזקוקים להשגחה מתמדת על פי אישורים של המוסד לביטוח לאומי (קוד חריגות 98).

7. תלמידים הזכאים ללמוד במסגרת חינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה והלומדים בכיתה רגילה על פי החלטת הרשות המקומית ונזקקים לסיוע, בגין העדר מסגרת במרחק סביר ממקום מגוריהם (עד 35 ק"מ).

3) לגבי תלמידים הסובלים ממצבי בריאות מחלתיים, כגון רגישות יתר למזון, אפילפסיה, סוכרת, ספחת (פסוריאזיס), סיסטיק פיברוזיס, מחלות מעי דלקתיות ואיידס יש לנהוג על פי הוראות הפיקוח על הבריאות שהתפרסמו בחוזרי המנכ"ל של משרדנו (ראה במבוא, ב-1.2-ה). רצוי להזמין מומחה מתחום הבריאות כדי להסביר לצוות את מהות המחלה, את הדרכים להתמודד אתה ואת האופן שיש לנהוג בו במקרה חירום. יש לתעד את ההנחיות ולהביאן לידיעת כל אנשי הצוות. אין להקצות סייעת לתלמידים אלה.

4) במקרים שבהם נדרש מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (כהגדרתן בחוזר המנכ"ל של משרד הבריאות 16/04), כגון שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומי, חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות, צנתור שלפוחית השתן, האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום, מתן חמצן, ביצוע חוקן - במקרים אלה תפנה הרשות המקומית/ המועצה/העמותה/ הלשכה לבריאות / המשפחה אל מנהל השירות לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות בבקשה לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות.
אם בנוסף נדרשת מתכנית השילוב תמיכה מסוג סייעת, תוגדר זכאותו של התלמיד לתמיכה מסוג זה כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית. מטרות הסיוע, מערכת השעות של עבודת הסייעת ופעולותיה מתוקף תפקידה זה תירשמנה בתכנית החינוכית היחידנית של התלמיד. חשוב להפריד באופן ברור בין הסיוע החינוכי ובין הסיוע הרפואי. סך כל שעות הסיוע לאותו תלמיד לא יעלה על שעות הלימוד.
תלמיד שנפגע בתאונת דרכים והוא מוגבל זמנית אינו מוגדר כתלמיד בעל צרכים מיוחדים לעניין תכנית השילוב.

5) מצא יו"ר ועדת השילוב כי מדובר בנסיבות מיוחדות, יפנה, בצירוף נימוקים לפנייה, אל הממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד לצורך קבלת המלצה אם יש מקום להכיר בזכאותו של התלמיד. הממונה על השילוב יהיה רשאי לבקש חוות דעת של מומחה או להקים ועדה לצורך קבלת החלטה.
הפנייה תיעשה לא יאוחר מבחודש אוקטובר של אותה שנת לימודים. ההחלטה תינתן לא יאוחר מחודש מיום הפנייה.

6) לאחר שקבעה ועדת השילוב את זכאותו של תלמיד לתמיכה מסוג סייעת, ידון הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית בשילוב הסיוע כחלק אינטגראלי של התכנית החינוכית היחידנית ויקבע את דרגת התפקוד של התלמיד. מומלץ כי בדיון זה ישתתף מומחה בתחום הלקות.


הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק חינוך מיוחד: להקצאת סייעת צמודה

אפיון החריגות

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לצורך אפיון החריגות

פיגור בינוני

ועדת אבחון של השירות למפגר במשרד הרווחה כמשמעותה בסעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-11969;

אוטיזם/PDD

פסיכיאטר לילד ולנוער/פסיכולוג קליני/מנהל מכון להתפתחות הילד המוכר ע"י משרד הבריאות/רופא מומחה בנוירולוגית ילדים.

הפרעות נפשיות

פסיכיאטר לילד ולנוער.

שיתוק מוחין/נכות פיזית

נוירולוג ילדים/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד.

עיוורון/לקות ראייה

ועדת האבחון של השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה או רופא עיניים.

מחלות נדירות

רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד, בצירוף אישור בכתב של הביטוח הלאומי המעיד שהילד זכאי לגמלת ילד נכה ולניידות וזקוק להשגחה מתמדת.

מתוך חוזר מנכ"ל סח/4


עקרונות להפעלת תמיכה מסוג סייעת

1) מטרת התכנית החינוכית היחידנית היא לפתח את עצמאותו של התלמיד ולצמצם מדי שנה, ככל האפשר, את היקף הסיוע.

2) מנהל המסגרת החינוכית יבדוק אם שירותי הסיוע המבוקשים הם חלק ממכלול התכנית החינוכית שנקבעה לתלמיד וידאג שהסייעת תונחה על ידי גורם מקצועי. נוכחותה של סייעת אינה פוטרת את יתר אנשי הצוות החינוכי מתפקידם. במקרים של חשש להתנהגות אבדנית יש לנהוג על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 2.9-1, "אבדנות ילדים ובני נוער - מניעה והתערבות".

3) מנהל המסגרת החינוכית יבדוק כיצד אפשר לשלב בסיוע לתלמיד אמצעים שונים הקיימים בבית הספר, כמו למידת עמיתים וסיוע של מתנדבי השירות הלאומי, של חונכים, של סייעת הקיימת כבר בבית הספר וכיו"ב. כמו כן יבדוק המנהל אם אפשר ורצוי יותר, לטובתו של התלמיד, להיעזר בשירותי הסיוע האחרים, וייתן עדיפות (גם אם באופן חלקי) לשימוש בסוג זה של סיוע, עם אפשרות של השלמת שעות סייעת.

4) שעות הסיוע על ידי סייעת הן השלמה לתמיכה הלימודית. אי לכך, הזכאות לשעות סיוע תהיה בראייה כוללנית, והיקף התמיכה כולה לא יעלה על מספר שעות הלימודים. במקרים כמו נכות פיזית ממשית קשה יהיה אפשר לאשר סייעת, במידת הצורך, למלוא היקף שעות הלימודים.

5) בכיתה שיש בה יותר מתלמיד אחד הזקוק לסיוע תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים ולא יותר מאשר למלוא היקף שעות הלימודים. כמו כן אפשר להקצות סייעת משותפת לכמה תלמידים הלומדים בבית הספר אשר תפקודם מאפשר זאת..

6) התמיכה מסוג סייעת תידון במסגרת החינוכית מדי שנה על-ידי הצוות הבין-מקצועי ובאופן שוטף במהלך שנת-הלימודים, כחלק מעבודת המעקב. ההיקף ייקבע במתי"א בהתאמה לקריטריונים ולהנחיות שצוינו לעיל ובמסגרת התקציבית שתועמד לנושא זה כל שנה.

7) הסייעת היא עובדת הרשות המקומית, ושכרה ישולם על-פי ההסכמים הקיבוציים המחייבים בלבד. מתכונת ההעסקה של הסייעת מפורטת בחוזר המנכ"ל של מרכז השלטון המקומי 363 מחודש יולי 1999 ובהודעה בענייני עובדים 838/99. על פי הוראת המנכ"ל של משרדנו מיום 19 במרס 2006, החוזרת על הוראות קודמות, אין להעסיק סייעות על חשבון הורים. בנוסף אין להורים אפשרות להשלים שעות סייעת מעבר למספר השעות שאושרו על-ידי משרדנו ואין לאפשר להורים להוסיף על שכר הסייעת המתקבל מהמעסיק (הרשות מקומית/הבעלות). בנוסף אין אפשרות שאחד ההורים ישמש בתפקיד סייעת. משרד החינוך קבע את מספר שעות הסייעת הרצוי משיקולים פדגוגיים, ואין להוסיף על שעות אלה גם כדי למנוע אפליה אסורה בין ילדים להורים בעלי אמצעים לבין ילדים להורים שידם אינם משגת וכדי לא להפריע לפעילותו התקינה של בית הספר.

8) העסקת סייעת כמתנדבת תהיה בהתאם להוראות משרדנו. אין אפשרות להעסיק סייעת המועסקת כסייעת אישית או סייעת כיתתית כמתנדבת באותה מסגרת חינוכית שבה היא משמשת כסייעת.

9) עבודת הסייעת תתבצע במסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה ובפעולותיה. לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו. לפנים משורת הדין, רשות מקומית/בעלות רשאיות לאשר את העסקת הסייעת בחופשת הקיץ בקייטנות המתבצעות מטעמה ומפוקחות על ידה.

10) סייעת לתלמידים משולבים בגני ילדים תאושר אך ורק אם הגן נמצא בסטטוס "פעיל".

11) הסייעת לא תלווה תלמיד בהסעה על חשבון שעות הסיוע שאושרו לו במסגרת החינוכית.


העסקת חונכים

" סייעות" לתלמידים בודדים בעלי בעיות מוטוריות במסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל של השלטון המקומי, הודעה בענייני עובדים 838/99:

א. הודעה זו באה להסדיר את תנאי העסקתם חונכים " סייעות " שהם עובדים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד שתפקידם לסייע לתלמידים בודדים בעלי בעיות מוטוריות או לתלמידים שהעסקתם אושרה לצורך סיוע בתפקודם הפיזי היומיומי.

ב. החונכים " סייעות" מסייעים באורח שוטף לתלמיד אחד או לשני תלמידים לכל היותר , בעת ובעונה אחת.

ג. החונכים " סייעות " יחשבו כעובדי הרשות המקומית ותחול עליהם " חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות .

ד. העסקת החונכים " סייעות " תהא בדירוג המנהלי ומסלול קידום יהא בין הדרגות (+8) 8-6 . שנתיים המתנה לקידום בין הדרגות ו-3 שנים לקידום לדרגה האישית.

ה. העסקת החונכים " סייעות" תהא בימי הלימודים באותו מוסד חינוך בלבד.

ו. היקף משרת החונך תקבע על – פי הצרכים ועל ידי הרשות.

ז. היקף משרתו המלאה של החונך " הסייעת " תהא בת 42.5 שעות שבועיות והוא יועסק ב – 5 ימים בשבוע ובלא יותר מאשר 6 שעות ביום עבודה.

ח. העסקת ביותר מ – 6 שעות עבודה ביום תזכה את העובד בתשלום שעות נוספות על – פי "חוק שעות עבודה ומנוחה " ( תשלום בשיעור 100% לכל שעה עד ההשלמה למשרה מלאה , 125% עבור כל שעה מהשעתיים הנוספות הראשונות וכו').

ט. החונכים " הסייעות" יועסקו בעת הצורך , על – פי קביעת הרשות גם בליווי הסעות לאותם תלמידים כחלק מהיקף משרתם .

י. החונך יהא זכאי ל -16 ימי חופשה שנתית עבור העסקה ב- 10 חודשי לימוד באותה שנת לימודים ויחסית למספר חודשי העבודה לגבי אותה שנת לימודים ויחסית למספר חודשי העבודה לגבי אותה שנת לימודים . מספר ימי החופשה השנתית בשום מקרה , לא יפחת מן האמור ב" חוק חופשה שנתית ".

יא. החופשה השנתית תנוצל בתקופות פגרות החגים או בתקופת חופשת הקיץ.

יב. החונך " סייעת " יהא זכאי לנצל 22 ימי מחלה מידי שנת לימודים.

יג. החונך " הסייעת " יהא זכאי לביגוד ( למקבלי קהל) ולהבראה יחסית להיקף משרתו.

יד. החונך " הסייעת " יזוכה , יחסית להיקף משרתו ולמספר ימי העבודה , בקצובת נסיעות , שיחות טלפון , ויהא זכאי להגיש בקשות לזכאות בגמול השתלמות.

טו. החונך " הסייעת" יהא זכאי ל"ימי בחירה " על פי ההסכמים בנדון.

טז. בשל מסגרת עבודתם הבלתי קבועה לא יהיו החונכים " הסייעות" זכאים לקבלת קביעות בעבודתם .

יז. ההסכם זה אינו בא לגרוע מתנאיהם של החונכים " הסייעות " אשר הועסקו ערב החתימה עליו בתנאים העדיפים על האמור בו.

יח. תחולת ההסכם מיום 1.6.99


פרקים נבחרים מתוך אוגדן תנאי שירות בשלטון המקומי (פרק 9.3.7. א'):

א. החונכים " הסייעות " מסייעים באורח שוטף לתלמיד אחד או לשני תלמידים לכל היותר , בעת ובעונה אחת .

ב. החונכים " הסייעות" יחשבו כעובדי הרשות המקומית ותחול עליהם " חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות".

ג. העסקת החונכים " הסייעות" תהא בימי הלימודים באותו מוסד חינוך בלבד.

ד. היקף משרתו המלאה של החונך " הסייעת " תהא בת 42.5 שעות שבועיות והוא יועסק ב- 5 ימים בשבוע ובלא יותר מאשר 6 שעות ביום עבודה .

ה. החונכים " הסייעות " יועסקו בעת הצורך , על-פי קביעת הרשות גם בליווי הסעות לאותם תלמידים כחלק מהיקף משרתם.

ו. בשל מסגרת עבודתם הבלתי קבועה לא יהיו החונכים " סייעות" זכאים לקבלת קביעות בעבודתם

ז. על מנת למנוע ספק, מובהר בזאת כי שעת עבודת סייעת היא בת 60 דקות (פרק 9.16.1).


תקציב השעות לתמיכה מסוג סיוע

1) בכל שנה תחולק מכסת שעות הסיוע שתעמוד לרשות המשרד בהתאם למספר התלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע על פי קריטריונים שנקבעו בחוזר זה, עבור מסגרות החינוך שהתלמידים לומדים בהן.

2) מכסת השעות תחושב על פי שני פרמטרים:

  • מכסה דיפרנציאלית: לתלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע באותה השנה תוקצינה שעות המינימום ברמת התפקוד שנקבעה להם
  • מכסה סטטיסטית: מכסת שעות נוספת, המחושבת סטטיסטית, תוקצה למתי"א בהלימה למספר התלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע באזור השירות של המתי"א. מתוך מכסה זו יהיה אפשר להוסיף שעות, במידת הצורך, לאותם תלמידים שקיבלו הקצאה דיפרנציאלית בגבולות רמת התפקוד שנקבעה להם.

3) למתי"א תוקצה מכסת שעות על פי הפילוח הזה:

א) לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך הרשמי ולחינוך המוכר שאינו רשמי שבפיקוח המחוז

ב) לתלמידים הלומדים במסגרות לחינוך מוכר שאינו רשמי המפוקח על ידי האגף הבכיר המוכר שאינו רשמי בירושלים.

4) למינהל לחינוך התיישבותי תתקבל מכסת השעות על פי הפרמטרים המפורטים לעיל, עבור תלמידים הלומדים במסגרות החינוך ההתיישבותי.

5) נוסף למכסה שתוקצה למתי"א תוקצה למחוזות (ובנפרד למוסדות המוכרים שאינם רשמיים ולמינהל לחינוך התיישבותי) מכסת שעות עבור תלמידים חדשים. מכסה זו מיועדת לתלמידים שלא למדו בעבר במסגרת חינוכית המפוקחת על ידי משרדנו או לתלמידים שלא היו זכאים לתמיכה מסוג סיוע בשנה הקודמת.


נוהל האישור

1) ועדת השילוב המוסדית תקבע את זכאות התלמיד לתמיכה מסוג סייעת, והצוות הבין-מקצועי יקבע את רמת התפקוד של התלמיד.

2) יו"ר ועדת השילוב המוסדית ימלא טופס בקשה לסייעת לכל אחד מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים שנקבעה להם זכאות לתמיכה זו (ראה בנספח 11, ס"ק 11.2) ויצרף את הפרוטוקול מהדיון של הצוות הבין-מקצועי שבו יפורטו הנימוקים לקביעת רמת התפקוד. לבקשה יצורפו המסמכים הקבילים. מוסד חינוכי רשאי להמליץ על הפסקת התמיכה מסוג סיוע או על שינוי ברמת התפקוד בהתאם למצבו ולרמת תפקודו של התלמיד באותה עת.
על יו"ר ועדת השילוב לדווח מיידית על תלמיד שמסיבות שונות הוחלט על ביטול זכאותו לסייעת.
אם קבע הצוות הבין מקצועי שינוי בדרגת התפקוד של התלמיד יש למלא טופס בקשה לשינויים המצוי במתי"א ולצרף פרוטוקול מהדיון של הצוות הבין-מקצועי שבו יפורטו הנימוקים לשינוי רמת התפקוד.

3) יש להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים ולהעביר את הטפסים למתי"א (מסגרות חינוך המשתייכות למינהל החינוך ההתיישבותי יפנו ישירות אל הפיקוח על החינוך המיוחד במינהל החינוך ההתיישבותי), בצירוף המסמכים הקבילים, עד 30 במאי לכל המאוחר. לגבי תלמידים חדשים, שוועדת השילוב שלהם התקיימה בתחילת שנת הלימודים, אפשר להעביר את הטפסים עד 30 באוקטובר.

4) טיפול בבקשות לתלמידים ממשיכים: מנהלי המתי"א והפיקוח על החינוך המיוחד במינהל לחינוך התיישבותי יקבלו בחודש אפריל טופס ממוחשב ובו רשימת כל התלמידים שקיבלו שעות סייעת באותה שנת-לימודים ומכסת השעות לתלמיד על פי רמת התפקוד שנקבעה לו באותה השנה. הרשימות ממוינות על-פי רשויות מקומיות. אין צורך למלא עבור אותם תלמידים טפסים חדשים. על גבי טופס זה תמולאנה הבקשות לתלמידים שאושרה להם זכאות לשנת הלימודים הבאה, ובכלל זה כל השינויים, כגון שינויים בסמלי המוסד, בדרגת התפקוד, במכסת השעות להקצאה, בזכאות לתמיכה מסוג סיוע וכיוצא בזה, בהסתמך על טופסי הבקשה שימולאו עבור אותם תלמידים בוועדות השילוב המוסדיות ובצוותים הבין- מקצועיים.
לגבי תלמידים המופיעים בטופס הממוחשב שאושרה להם זכאות לתמיכה מסוג סיוע ויעברו ללמוד במוסד חינוכי שאינו באזור המתי"א או במוסדות של המנהל ההתיישבותי או שהופסקה זכאותם לתמיכה מסוג סייעת מסיבה כלשהיא - יש לגרוע את מכסת השעות שהוקצתה עבורם מהמכסה הכללית של המתי"א ואין לעשות שימוש במכסת שעות זו. על הטופס הממוחשב יש לציין הערה על המעבר הצפוי של התלמיד. מכסה זו תחזור לקופת האגף לחינוך מיוחד.
בסמכותו של המפקח על החינוך המיוחד להקצות לתלמידים תוספת שעות מעבר למכסת המינימום של דרגת התפקוד שנקבעה לתלמיד. כל תוספת מעבר לשעות המינימום של דרגת התפקוד תהיה לאותה שנת לימודים או לחלקה על פי שיקול דעתו של המפקח. התוספת לאותה שנת לימודים תהיה ממכסת השעות שהועמדה לרשות המתי"א/ המינהל לחינוך התיישבותי. המפקח יוודא שאין חריגה מהמכסה שהועמדה לעניין זה ושהופחתה מכסת השעות של תלמידים העוברים מאזור שירות המתי"א ותלמידים שהופסקה זכאותם.

5) טיפול בבקשה לתלמידים שלמדו במערכת החינוך אך לא הוקצתה להם בעבר תמיכה מסוג סיוע או תלמידים חדשים כל הבקשות המתייחסות לתלמידים שלא קיבלו בעבר סייעת תרוכזנה על גבי טופס מרכז במתי"א בהתאם למעמד המסגרות החינוכיות, במיון על פי רשויות מקומיות. יש להחתים את כל הגורמים הנזכרים בטפסים המרכזים את פרטי התלמידים שלא קיבלו תמיכה מסוג סיוע בעבר ובטפסים הממוחשבים המעודכנים, שבהם מרוכזים התלמידים שאושרה להם סייעת באותה שנה ונמצאו זכאים לסייעת גם בשנה שלאחר מכן. חתימתן של הרשויות המקומיות מאשרת את הסכמתן להעסיק את הסייעות עבור התלמידים המתגוררים באותה רשות ולממן 30% מעלותן.
יובהר כי יחסי העבודה הם בין הרשות המקומית ובין הסייעות. מומלץ כי נציג הרשות המקומית יהיה שותף לתהליך. ברשות מקומית שבה תעוכב החתימה על גבי הטפסים יינתן האישור להעסקת הסייעות מיום החתימה.

6) הטפסים המלאים והחתומים יועברו ליו"ר ועדת הסייעות במחוזות עד 10 ביוני באותה שנה. במסגרות חינוך מוכרות שאינן רשמיות, המפוקחות על-ידי האגף הבכיר המוכר שאינו רשמי בירושלים, יש להעביר את הטפסים למנהל האגף.
במסגרות החינוך המפוקחות על ידי המינהל לחינוך התיישבותי ירוכזו הטפסים על ידי המפקח לחינוך המיוחד שבמנהל.
יו"ר ועדת הסייעות במחוז (מפקח על חינוך מיוחד) יאשר את הטפסים לאחר בדיקה שהבקשות הוגשו בהתאם לנהלים ושאין חריגה תקציבית ברמת כל מתי"א ובהפחתת סך מכסת השעות של תלמידים העוברים או שהופסקה זכאותם. כמו כן הוא יאשר לאחר בדיקה את הקצאת השעות לתלמידים החדשים. הקצאת השעות תהיה מהמכסה המחוזית שהועמדה לרשות המחוז ותכלול את ההקצאה על פי רמת התפקוד ואת תוספת השעות, וכל זאת בהתאם למכסה התקציבית העומדת לרשות המחוז. יו"ר ועדת הסייעות רשאי לאשר מכסת שעות לתלמיד חדש שאינה בהלימה לדרגת התפקוד אם התלמיד משתלב בכיתה שלומדים בה תלמידים נוספים שאושרה להם תמיכה מסוג סיוע באופן שסך כל השעות המאושרות לתלמידים משולבים באותה כיתה לא יעלה על סך שעות הלימודים של הכיתה.

7) הטפסים המאושרים יועברו לאחראי על הסייעות במחוז עד 30 ביוני. העתק של שתי הרשימות המרוכזות יועבר אל המתי"א ואל המפקח הארצי על השילוב באגף לחינוך מיוחד. יו"ר ועדת הסייעות יביא לידיעת המתי"א והאגף לחינוך מיוחד כל שינוי שנעשה לאחר מועד זה, על גבי הטפסים המרכזים.

8) האחראי על הסייעות יבדוק שאין חריגה תקציבית ברמת המתי"א וברמה המחוזית, ימספר את טופסי הבקשה ואת מספר תעודת המשלוח בטופס ויעביר את הבקשה למנהל אגף אמח"י עד 20 ביולי.
אגף אמח"י ינפיק אישורים, באמצעות המחוזות, לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, עם העתק למתי"א שבה התלמיד לומד, לבית הספר, למפקח על החינוך המיוחד ולאחראי על הסייעות במחוז עד 10 באוגוסט.

9) הקצאת תמיכה מסוג סיוע תיעשה אך ורק לתלמידים העונים לכל הקריטריונים. אם נמצא כי התלמיד אינו עונה על כל הקריטריונים, יודיע המפקח על החינוך המיוחד על כך בכתב ליו"ר ועדת השילוב, עם עותק למפקח הכולל של המוסד החינוכי ולמנהל המחוז. יו"ר הוועדה יכנס את ועדת השילוב, והיא שתבחן מחדש את החלטתה לגבי הזכאות לתמיכה מסוג סיוע. יו"ר הוועדה ינמק את החלטתו בכתב. שינוי ההחלטה לעניין הסיוע אינו מבטל בהכרח את הזכאות לתמיכה מתכנית השילוב.
המפקח יוודא כי החלטת ועדת השילוב עומדת בקריטריונים שנקבעו. אם נמצא שלא כך הדבר, לא תתאפשר העברת תקציב ליישום החלטתה של ועדת השילוב.

אם נמצא כי רמת התפקוד שנקבעה איננה בהלימה לתפקודו של התלמיד, יורה המפקח לחינוך מיוחד בכתב לכנס את הצוות הבין מקצועי לדיון מחודש.

10) התאריכים הקובעים לתחילת העסקתה של הסייעת הם כדלקמן:

  • טפסים מאושרים שיגיעו לאגף אמח"י על-ידי האחראים על הסייעות במחוזות עד סוף חודש אוקטובר ידווחו רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר.
  • טפסים שיגיעו מ-1 בנובמבר ואילך, ההקצאה תהיה מתאריך הגעת הטופס לאגף אמח"י.
  • טפסים שיגיעו לאחר 15 בדצמבר ועד 31 בינואר יאושרו מתחילת שנת התקציב החדשה - 1 בינואר.

יש להקפיד על העברת הטפסים מוקדם ככל האפשר. אין לאשר העסקת סייעת ללא מכתב אישור של אגף אמח"י.

11) האישור לסייעת לתלמיד במסגרת הרגילה הוא לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה יש לחדש את הבקשה אם קיים עדיין הצורך.


רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל

חריגות

רמה א' -
עד 7 שעות סיוע
לכל היותר

רמה ב' -
8-15
שעות סיוע

רמה ג' -
16-23
שעות סיוע

רמה ד' -
24-30
שעות סיוע

C.P. ונכויות פיזיות קשות, קוד 59

מתנייד ועצמאי, דואג לצרכיו בתפקודי היום-יום וזקוק לסיוע במצבים מיוחדים, כמו בפעילויות מחוץ למסגרת החינוכית, בשיעורי של"ח, בשיעורי ספורט וכדומה

לעתים זקוק לסיוע במעברים ובמרחב הפיזי ובהתארגנות לקראת משימות.

מוגבל במידה רבה בעצמאותו ובתפקודי היום יום. זקוק לסיוע במעברים, בהתארגנות ובכתיבה וזקוק לליווי מההסעות ואליהן, בהפסקות בחצר ולשירותים. מתנייד בעזרת כיסא גלגלים או קביים.

אינו מתנייד באופן עצמאי ואינו מתמצא בסביבה של המרחב הבית-ספרי. זקוק לסיוע אינטנסיבי בתפקודי היום-יום ובהתארגנות לפעילות לימודית.

עיוורון

קולט מידע חלקי מהסביבה. מפעיל את האמצעים המסייעים לו ללמידה אך זקוק להכוונה ולהנגשה. לרוב מפרש מצבים חברתיים בצורה נכונה אך זקוק לתרגול מיומנויות חברתיות. מתנייד אך אינו מתמצא באופן יעיל במרחב מחוץ לכיתתו.

זקוק לתיאורים מילוליים על הסביבה. מפעיל באופן חלקי את האמצעים המסייעים לו ללמידה. זקוק להנגשה. מפרש באופן חלקי מצבים חברתיים ומתקשה ליזום קשרים חברתיים. מתנייד ומתמצא באופן חלקי בסביבתו.

מתקשה לקלוט מידע באופן ישיר מהסביבה. מתקשה להפעיל באופן עצמאי את האמצעים המסייעים לו ללמידה. מתקשה לפרש מצבים חברתיים. מתקשה להתנייד ולהתמצא במסגרת החינוכית. זקוק לעזרה רבה ולהשגחה.

מתקשה מאוד לקלוט מידע באופן ישיר מהסביבה. אינו מפעיל באופן עצמאי את האמצעים המסייעים לו ללמידה. מתקשה מאוד ליזום קשרים חברתיים. אינו מתנייד באופן עצמאי וזקוק לליווי ולסיוע אינטנסיבי.

חריגות

רמה א' -
עד 7 שעות סיוע
לכל היותר

רמה ב' -
8-15
שעות סיוע

רמה ג' -
16-23
שעות סיוע

רמה ד' -
24-30
שעות סיוע

PDD, אוטיזם

יש לו קשיים בתקשורת הבין-אישית. יש לו יכולת לימודית טובה אך זקוק למעט עזרה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות. מסוגל להתארגן לקראת שינויים בשגרת היום יום. זקוק לעזרה בחלק מן המעברים בתוך המרחב הפיזי של הכיתה ומחוץ לכיתה. עצמאי בתפקודי היום-יום, יוזם מעט אינטראקציות חברתיות ולרוב אינו זקוק לעזרת מבוגר.

בעל יכולת לימודית טובה, אך נדרשת לו עזרה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות. זקוק לעזרה בזמן מעברים במרחב הפיזי של הכיתה ומחוץ לכיתה.
עצמאי במרבית תפקודי היום-יום, מגיב לאינטראקציות חברתיות, אך זקוק לעזרה בחלק מן הסיטואציות החברתיות.

נדרשת לו עזרה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות ובביצועים רבים של הפעולות הלימודיות. זקוק לעזרה רבה בזמן מעברים במרחב הפיזי של הכיתה ובכלל. עצמאי בחלק מתפקודי היום-יום, אינו יוזם ומגיב לחלק מהאינטראקציות החברתיות וזקוק לעזרה במרבית הסיטואציות החברתית.

מפיק תועלת מחלק מתכנית הלימודים הכיתתית וזקוק לעזרת מבוגר בכל סוגי הפעילויות הלימודיות. נדרשת לו עזרת מבוגר בכל סוגי המעברים בכיתה ומחוצה לה ובכל סוגי האינטראקציה החברתית. אינו יוזם אינטראקציות חברתיות. אינו עצמאי בתפקודי היום-יום ומתקשה בהבנת מצבים חברתיים ובוויסות התנהגויות ועסוק בגרייה עצמית.

פיגור

משתמש בתקשורת נורמטיבית. מבין ומבצע הוראות פשוטות, עצמאי במיומנויות יום-יומיות, מסוגל ללמוד כללי התנהגות נורמטיביים וליישמם בסיטואציות חברתיות ולימודיות. זקוק לתיווך בפעולות לימודיות מורכבות ולהתאמות בתכנית הלימודים.

מבין ומבצע את מרבית ההוראות הפשוטות, עצמאי במרבית תפקודי היום-יום. יוזם מעט אינטראקציות חברתיות אך עדיין זקוק לתמיכת מבוגר. זקוק לתיווך בפעילות הלימודית עם הדגמות והמחשות רבות. יש לו קשיי קשב וריכוז בחלק מן הפעילויות הלימודיות, אף שהן מותאמות לרמתו.

משתמש לרוב בתקשורת מילולית, ולעתים זקוק לתקשורת חלופית. זקוק לעידוד ולתמיכה רבה של מבוגר כדי לפעול בסביבה לימודית. יוזם פחות אינטראקציות חברתיות.לרוב בעל טווח קשב נמוך. עצמאי בחלק מתפקודי היום-יום. זקוק להתאמה ניכרת בתכנית הלימודים, להדגמות ולהמחשות רבות.

פועל בסביבה לימודית בתמיכת מבוגר בלבד, אינו יוזם אינטראקציה חברתית וזקוק לליווי של מבוגר כדי להיות חלק מסיטואציה חברתית. אינו עצמאי בתפקודי היום-יום. לרוב נדרשת עזרה אינטנסיבית של מבוגר.

חריגות

רמה א' -
עד 7 שעות סיוע
לכל היותר

רמה ב' -
8-15
שעות סיוע

רמה ג' -
16-23
שעות סיוע

רמה ד' -
24-30
שעות סיוע

מחלות נדירות

בעל מגבלה תפקודית משמעותית, ספציפית בעקבות מחלה נדירה. יש לו קשיי ניידות ועצמאות כתוצאה מהמחלה הפוגעים בתפקודי היום-יום. מצבו הגופני גורם לסיכון, ונדרשים השגחה וליווי.

בעל מצבי רוח משתנים וקיצוניים במיוחד. מצבי שינוי יוצרים אצלו בלבול, חרדה ואיש שקט. בעל קושי משמעותי בשליטה ובדחיית סיפוקים. זקוק לתיווך אינטנסיבי בסיטואציות חברתיות. קיימים אצלו פערים לימודיים וקשיי ריכוז המשפיעים על תהליך הלמידה.

הפרעות נפשיות

בעל מצבי רוח משתנים וקיצוניים במיוחד. מצבי שינוי יוצרים אצלו בלבול, חרדה ואיש שקט. בעל קושי משמעותי בשליטה ובדחיית סיפוקים. זקוק לתיווך אינטנסיבי בסיטואציות חברתיות. קיימים אצלו פערים לימודיים וקשיי ריכוז המשפיעים על תהליך הלמידה.

פנוי חלקית ללמידה עם קשיי קשב וריכוז. חסר עצמאות בתהליך הלמידה, וזקוק למיקוד, להמחשה ולתיווך. בעל קושי בהבנת מצבים חברתיים ובעל קושי אישי. ובינאישי ביצירת קשרים חברתיים. יש לו סף תסכול נמוך. התנהגותו בלתי צפויה, כפייתית, חרדתית. בעל תלות בדמות משמעותית. מצבי שינוי יוצרים אצלו מתח, חרדה ואי שקט. קיים סיכון עצמי. לעתים הוא במצב של פוסט אשפוז.

Comments